Întrebări

1.Cum mă înscriu la Universitate?

Înscrierea se face atât la sediul facultăţii, cât şi online

2.Trebuie să vin la Iaşi ca să mă înscriu?

Nu, înscrierea se poate face şi online.

3.Unde este sediul universităţii?

Sediul nostru este pe Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3.
Poţi ajunge la noi cu:
- tramvaiele 1, 8, 9, 13.
- autobuzele 36, 42, 52.
Găseşti aici o hartă a Iaşului.

4.De ce acte am nevoie?

Pentru a te înscrie trebuie să depui un dosar care să conţină:
- cererea de înscriere,
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. Dacă eşti absolvent al promoţiei 2024, poţi prezenta în locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă tip cu specificarea mediei examentului de bacalaureat şi a mediei generale a anilor de liceu.
- foaia matricolă,
- certificatul de naştere, în copie şi original,
- copie după cartea de identitate
- adeverinţa medicală-tip, eliberată de cabinetul medical şcolar
- 4 fotografii color tip CI (3 x 4 cm)
- acte doveditoare pentru scutirea de plată a taxei de înscriere, dacă este cazul
- acordul pentru folosirea/prelucrarea datelor personale. Dacă eşti deja student la o facultate, trebuie să mai anexezi următoarele acte: adeverinţa din care să rezulte calitatea de student, copie după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi după foaia matricolă.
Dacă te-ai mai înscris simultan şi la altă facultate, vei depune în locul diplomei de bacalaureat în original, o copie după aceasta, precum şi o copie după legitimaţia de înscriere la cealaltă facultate (pe care secretariatul acesteia o va autentifica).

5.Pot să fac copii după acte?

Trebuie să depui toate actele în original, cu excepţia cărţii de identitate.
Poţi să ne aduci copii după alte acte în una din următoarele situaţii:
- dacă eşti student: copii după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta şi după foaia matricolă, precum şi o adeverinţă eliberată de facultatea primului domeniu/specializare, din care să rezulte calitatea de student şi numărul anilor în care ai fost susţinut de la bugetul de stat;
- dacă te-ai înscris şi la alt domeniu/facultate: copie după diploma de bacalaureat/adeverinţa-tip în original, precum şi o adeverinţă, în original, de la facultatea unde s-a depus dosarul cu acte în original.

Dacă te înscrii online, vei scana sau fotografia documentele şi le vei încărca pe platforma de admitere.

6.Care este taxa de înscriere?

Taxa de înscriere este stabilită de Consiliul de Admnistraţie.
Pentru concursul de admitere 2024 taxa de înscriere este de 150 lei.

7.Unde plătesc taxa de înscriere?

Taxa de înscriere se achită la casieria facultăţii unde te înscrii. Fiecare casierie are un program zilnic de încasări de luni până duminică între orele 8:00 şi 16:00.

Dacă te vei înscrie online, vei plăti taxa prin transfer bancar la unul din următoarele două conturi ce au ca beneficiar USV Iaşi:
Cod fiscal 4541840
Cont BRD - RO 39 BRDE 240 SV 60462192400
Cont Trezoreria Iaşi - RO 44 TREZ 40620F330500XXXX

Important!
În cazul plăţii taxei prin transfer bancar trebuie sa fie menţionate, neapărat, la Detalii plată, următoarele informaţii:
facultatea unde se înscrie candidatul,
numele şi prenumele candidatului.

8.În ce condiţii sunt scutit de taxa de înscriere?

Eşti scutit de plata taxei de înscriere în următoarele situaţii: eşti orfan de ambii părinţi, eşti rezident al Casei de copii, eşti urmaş al unei persoane rănite sau decedate în Revoluţia de la 1989, ai părinţi care fac parte din personalul didactic, auxiliar didactic (în activitate sau pensionat) sau din personalul tehnico-administrativ al USV.
Scutirea de taxă se acordă o singură dată, acolo unde depui actele în original.

9.Sunt absolvent de colegiu. În ce condiţii mă înscriu?

Dacă ai absolvit un colegiu cu profil similar, îţi poţi continua studiile la noi pe locurile alocate. Condiţiile de înscriere şi admitere sunt aceleaşi ca şi pentru absolvenţii de liceu. Ca acte suplimentare, menţionăm diploma de absolvire şi foaia matricolă de la colegiu.

10.Locuiesc în altă ţară dar vreau să studiez la USV. Cum mă pot înscrie?

Trebuie să fii absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta), absolvent al instituţiilor din Spaţiul European al Învăţământului Superior sau din Federaţia Statelor Elveţiene.

11.Locuiesc în Republica Moldova. Cum mă pot înscrie?

Dacă eşti cetăţean al Republicii Moldova, dosarul tău de înscriere trebuie să conţină următoarele acte:
- cerere de înscriere
- diploma de bacalaureat
- foaia matricola de la liceu, în care trebuie înscrise şi notele/calificativele obţinute la bacalaureat
- certificatul de naştere
- copii xerox în limba română după buletinul de identitate (inclusiv anexa cu indicarea domiciliului stabil) şi paşaport.

12.Care este perioada de înscriere?

Perioada de înscriere la admitere este 8–19 iulie 2024.
În eventualitatea neocupării locurilor se va organiza şi o sesiune de admitere de toamnă în perioada 2–5 septembrie 2024.
Menţiune: platforma pentru înscrierea online se va închide la ora 23:59 a penultimei zile din perioada dedicată înscrierilor (18 iulie 2024, respectiv 4 septembrie 2024).

13.Pot să mă înscriu la mai multe facultăţi odată?

Desigur. Ai în vedere condiţiile şi tipurile de acte pe care trebuie să le depui la facultăţile la care te înscrii.

14.Pot să mă înscriu direct pe locurile cu taxă?

Sistemul de învăţământ românesc oferă tuturor şanse egale la admitere. De ce nu ai încerca să obţii un loc fără taxă?

15.Dacă mă răzgândesc după înscriere, mi se returnează taxa?

Taxa de înscriere nu se returnează.

16.Cum se face repartizarea pe locuri?

Admiterea se face computerizat, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi.
Departajarea se face după următoarea formulă: (N1+N2):2, în care: N1 = nota obţinută la proba comună scrisă, de la examenul bacalaureat - Limba şi literatura română şi N2 = nota obţinută la proba diferenţiată scrisă, de la examenul bacalaureat - Matematică/Istorie sau una din probele scrise, la alegere.
Dacă există mai mulţi candidaţi cu medii egale, departajarea se va face ţinând cont de următoarele criterii:
1. media generală a anilor de studiu din liceu
2. media examenului de bacalaureat
Media minimă de admitere este 5.

17.Cum se face repartizarea pe specializări?

Fiecare candidat optează pentru specializarea dorită. Repartizarea pe specializări se face în ordinea mediei de admitere, în limita locurilor repartizate pentru specializarea respectivă.

18.Când se afişează rezultatele?

Rezultatele de la admitere se vor afişa pe data de 19 iulie 2024, respectiv pe 6 septembrie 2024.

19.Unde se afişează rezultatele?

Rezultatele se afişează la avizierul facultăţii la care te-ai înscris şi pe site-ul Universităţii.

20.Pot afla telefonic dacă am fost admis?

Da, la numărul de telefon al facultăţii la care te-ai înscris.

21.În cazul în care nu sunt mulţumit, cum pot contesta rezultatul admiterii?

Contestaţiile se depun în maximum 48 ore, începând cu ora şi data afişării rezultatelor sesiunii de admitere, urmând a fi soluţionate în următoarele 48 ore de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor, de o comisie specială stabilită prin decizia Rectorului. Rezultatele privind soluţionarea contestaţiilor vor fi comunicate prin afişare şi vor fi duse la îndeplinire de Comisia de admitere. Deciziile comisiei de contestaţii sunt definitive.