Condiții de admitere

Condiţii de admitere

Admiterea candidaţilor la USV se face prin concurs, pe baza notelor de la Bacalaureat, după cum urmează:
1. Nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română (N1): 50%
2. Nota de la o altă probă scrisă, la alegere (N2): 50%

Candidaţii la admitere în învăţământul universitar de licenţă sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta), cetăţeni ai României cetăţeni ai Uniunii Europene, ai statelor care aparţin Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, fără niciun fel de discriminare.

Un candidat poate participa concomitent la concurs pentru admiterea la mai multe domenii din aceeaşi instituţie sau din instituţii de învăţământ superior diferite, în condiţiile stabilite de Senatul universităţii, dar poate fi admis numai la un singur domeniu pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat.

Absolvenţii învăţământului superior de stat sau particular, cu diplomă de licenţă/absolvire, pot urma un al doilea domeniu pe locuri cu taxă sau fără taxă, după caz, în urma admiterii, în funcţie de perioada în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat, pe care au obligaţia să o declare la înscriere şi să certifice printr-o adeverinţă eliberată de facultatea primului domeniu/specializare.

Locurile pentru cel de-al doilea domeniu se obţin de către studenţi/absolvenţi prin procesul de admitere, astfel:

  • 1. locurile finanţate de la bugetul de stat se iau din cifra de şcolarizare alocată universităţii de către Ministerului Educaţiei
  • 2. locurile în regim cu taxă se iau din locurile cu taxă propuse de Senatul universităţii şi apobate de Ministerului Educaţiei pentru admiterea din anul respectiv.

 

ÎNMATRICULAREA OLIMPICILOR

Candidaţii care au obţinut performanţe deosebite la concursuri internaţionale (premiul I, II, III, menţiune sau premii speciale) în timpul studiilor liceale au dreptul să fie înmatriculaţi fără admitere la două specializări în cadrul numărului de locuri bugetate alocate de către Ministerul Educaţiei la domenii din universitate corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi.

Candidaţii care fac parte din categoria menţionată se vor adresa în scris Rectorului Universităţii, care va decide asupra solicitării.

Senatul va stabili din lista de concursuri naţionale şi internaţionale aprobate prin ordin al Ministrului, concursurile relevante pentru USV Iaşi.

Până la data de 1 octombrie 2024 Universitatea va comunica Ministerului Educaţiei listele nominale ale olimpicilor acceptaţi, menţionând domeniul la care aceştia sunt admişi, precum şi concursul/olimpiada la care au fost câştigători şi anul obţinerii premiului.