Condiții de admitere

Condiţii de admitere

Admiterea candidaţilor la studiile universitare de masterat se face prin concurs, criteriile de departajare fiind:

  • proba de interviu/test, cu aprecierea admis" sau "respins" (probă eliminatorie),
  • notele obţinute la examenul finalizare a studiilor de licenţă:
    - Nota 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (N1): 40%
    - Nota 2: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă sau a proiectului de diplomă (N2): 60%

 

Admiterea candidaţilor care au promovat proba de interviu se va face în ordinea strict descrescătoare a mediilor calculate cu formula:
M = 0,4 N1 + 0,6 N2

La înscriere candidaţii vor prezenta un atestat privind comunicarea într-o limbă străină de circulaţie internaţională, eliberat de Disciplina de Limbi străine a IULS sau de o altă instituţie specializată recunoscută, dar avizat de Disciplina de Limbi străine.

Se pot înscrie la concursul de admitere la masterat cetăţeni români, absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă, atât din instituţia organizatoare, cât şi din alte instituţii de învăţământ superior, precum şi absolvenţi ai instituţiilor din Spaţiul European al Învăţământului Superior sau din Federaţia Statelor Elveţiene.

Absolvenţii învăţământului superior de stat sau particular, pot urma o a doua specializare la masterat, astfel:

  • dacă prima specializare la masterat/studii aprofundate a fost în regim fără taxă, cea de a doua specializare va fi în regim cu taxă;
  • dacă prima specializare la masterat/studii aprofundate a fost în regim cu taxă, cea de a doua specializare poate fi făcută în regim fără taxă, dacă au fost admişi pe locurile finanţate de la buget.

Candidaţii au obligaţia să declare la înscriere dacă au urmat/urmează o altă specializare la masterat/studii aprofundate, perioada în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat şi să certifice printr-o adeverinţă eliberată de facultatea primei specializări.

Un candidat poate participa concomitent la concurs pentru admiterea la mai multe masterate din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, în condiţiile stabilite de Senatul Universităţii, dar poate fi admis la o singură specializare pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat.