Acte necesare

Acte necesare înscrierii

Înscrirea la concurs se face pe bază de cerere, cu menţionarea, sub semnătura proprie, a tuturor datelor solicitate de formulare.

La cererea de înscriere se anexează urmatoarele acte:

 • » diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia) - ambele în original;
 • » suplimentul la diplomă/foaia matricolă de la facultatea absolvită, în original;
 • » certificatul de naştere, în copie şi original;
 • » certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie şi original;
 • » copia actului de identitate (buletin/carte identitate);
 • » adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau medicul de familie. Comisiile de admitere pot solicita, după caz, şi avizul medicului Universitaţii;
 • » patru fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm);
 • » chitanţa de plată a taxei de înscriere (150 lei);
 • » candidaţii care doresc să urmeze al doilea domeniu (studenti/absolvenţi), vor prezenta o adeverinţă eliberată de facultatea primului domeniu/specializare, din care să rezulte numărul anilor în care au fost susţinuţi de la bugetul de stat;
 • » în cazul în care candidatul este înscris pentru concurs şi la o altă facultate/domeniu, în locul diplomei de bacalaureat (sau adeverinţei în original) şi de licenţă va anexa o copie şi copia legitimaţiei de înscriere la prima facultate/domeniu, care se autentifică, după original, de către secretariatul la care se face prima înscriere;
 • » atestatul de comunicare într-o limbă străină de largă circulaţie internaţională.